• Generali online verzekering

Veelgestelde vragen ivm Generali online auto en brandverzekering

Online auto en brandverzekering

 • • Ik heb een contract afgesloten. Vanaf wanneer ben ik daadwerkelijk verzekerd?

  Uw Auto- of Brandverzekering begint te lopen vanaf het ogenblik dat de garanties in werking treden. Met andere woorden, u bent verzekerd zodra u uw eerste premie hebt overgemaakt en als u voldoet aan de aanvaardingscriteria.

 • • Klacht, suggestie: tot wie kan ik mij richten?

  "Hebt u een klacht met betrekking tot uw verzekering? Of wilt u ons een suggestie voorleggen? Aarzel dan niet om contact op te nemen. Uw reacties zijn een grote hulp voor ons om onze producten en onze service beter af te stemmen op uw behoeften. U kunt ons bereiken:

   • op het volgende adres: Generali Belgium, Louizalaan 149, 1050 Brussel,
   • via e-mail op: gestion.plaintes@generali.be,
   • of telefonisch: (02) 403 81 56

  Wij beantwoorden uw klacht of suggestie zo snel mogelijk."

 • • Waar kan ik een schadeattest verkrijgen?

  U kunt gewoon aan uw makelaar of aan de verzekeringsmaatschappij een schadeattest vragen. Voor contracten die zijn afgesloten na 1 april 2013 kunt u ook op de website van CARATTEST terecht.

 • • Contract - Welke stappen moet ik ondernemen om op te zeggen?

  "Uw contract wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Dat betekent dat als u het contract wilt beëindigen, u de verzekeringsmaatschappij daarvan op de hoogte moet brengen, en dat drie maanden voor de jaarlijkse vervaldatum. U kunt uw contract op de volgende manieren opzeggen:

  • hetzij per aangetekende brief waarin u het contractnummer, de vervaldatum en de reden voor de opzegging vermeldt. De brief moet door u ondertekend zijn.
  • hetzij door tussenkomst van een deurwaarder
  • hetzij door afgifte van een opzeggingsbrief waarvoor u een ontvangstbewijs hebt ontvangen."
 • • Ik ga niet akkoord met het expertiseverslag. Hoe kan ik dat aanvechten?

  Geen probleem. Als u het verslag van de expert die erkend is door de verzekeringsmaatschappij wilt aanvechten, moet u een beroep doen op een tegenexpert. Dat is een expert die eveneens erkend is, en die voor u een nieuwe expertise zal uitvoeren. Als u een rechtsbijstandverzekering hebt afgesloten bij Generali, zullen we u daarbij graag helpen.

 • • Hoelang moet ik op mijn vergoeding wachten na een schadegeval?

  De vergoedingstermijn verschilt van geval tot geval: de verzekeringsmaatschappij keert de vergoeding uit op het ogenblik dat alle documenten die verband houden met het schadegeval afgesloten zijn.

 • • Binnen welke termijn beantwoordt de verzekeringsmaatschappij mijn vragen?

  Wij stellen alles in het werk om u binnen de 48 uur een antwoord te geven op uw vragen die verband houden met verzekeringen. Wij raden u aan om u rechtstreeks tot de betreffende dienst te wenden om nog sneller geholpen te worden. Op onze website vindt u trouwens heel wat informatie over onze verschillende diensten.

 • • Wat is een schadeattest en wanneer moet ik dat opsturen?

  Een schadeattest is een overzicht van alle schadegevallen aan uw voertuig in de loop van de afgelopen 5 jaar. De verzekeringsmaatschappijen zijn wettelijk verplicht om zo'n attest af te leveren op het einde van een autoverzekeringsovereenkomst, of wanneer u erom verzoekt. De website www.carattest.be is een beveiligde website waar u sinds 1 april 2013 snel en makkelijk een duplicaat van uw schadeattest kunt downloaden.

 • • Ik wil veranderen van verzekering en mijn oude contract opzeggen. Moet ik de opzegging zelf opsturen of doet Generali dat in mijn plaats?

  Geen zorgen, als u van verzekering wilt veranderen en uw oude contract wilt opzeggen, zal uw Generali-tussenpersoon de opzegging in uw plaats versturen.

 • • Waarom moet ik de documenten van mijn verzekeringsovereenkomst ondertekenen en opsturen?

  Daar is een heel eenvoudige reden voor: een verkoop op afstand is pas geldig als de klant en de maatschappij aangeven dat ze allebei akkoord gaan met de prijs. Aangezien u uw verzekeringsovereenkomst per post ontvangt, is dat pas geldig als u de documenten aandachtig hebt gelezen, eventuele opmerkingen hebt aangeduid en het exemplaar bestemd voor de verzekeringsmaatschappij ondertekend terugstuurt. Een contract is nooit geldig zonder handtekening.

 • • Kan ik mijn contract opzeggen als mijn schadeattesten niet volledig zijn?

  Ja, als u niet bereid bent de extra premie te betalen omdat een deel van uw schadeattest ontbreekt, hebt u het recht de verzekeringsovereenkomst dat u bij ons hebt afgesloten op te zeggen. Het volstaat om ons een bewijs te leveren dat u daadwerkelijk bij een andere maatschappij verzekerd bent. Wij beëindigen dan het contract op de datum dat u uw nieuwe contract hebt getekend. Belangrijk: de opzegging moet ons bereiken binnen de 30 dagen vanaf het ogenblik dat u in kennis bent gesteld van de extra premie.

 • • Het bedrag van mijn premie is gestegen. Kan ik mijn contract opzeggen, zelfs als ik de premie al heb betaald?

  Ja hoor, geen enkel probleem. Als de tariefverhoging vermeld wordt op uw betalingsuitnodiging dan hebt u drie maanden om te beslissen wanneer u uw verzekeringsovereenkomst wilt laten aflopen ten gevolge van de toegepaste tariefwijziging. De resterende duur van de verzekering bepaalt welk deel van het reeds betaalde bedrag u zult terugkrijgen. Die berekening gebeurt proportioneel: 12 maanden - 14 dagen, 1 maand, enz.

 • • Als ik een prijsvoorstel vraag aan een maatschappij, heb ik dan verplichtingen tegenover die maatschappij?

  Nee, als een verzekeringsmaatschappij een simulatie voor u maakt, bent u geenszins verplicht om een contract met hen af te sluiten. Op onze website kunt u zoveel simulaties uitvoeren als u wenst, zonder de minste verplichting. Probeer het gerust eens. Voor een Autoverzekering.
  En voor een Brandverzekering.

 • • Ik heb mijn verzekeringsovereenkomst stopgezet. Kan ik die opnieuw activeren?

  Ja, een verzekeringsovereenkomst die u hebt stopgezet, kan binnen het jaar weer worden geactiveerd. Als uw contract beëindigd werd door de financiële dienst van Generali omdat u uw premies niet had betaald, dan zullen zij beslissen of uw contract opnieuw geactiveerd kan worden.

 • • Kan ik een verzekering afsluiten als ik geregistreerd sta?

  Wij kunnen ons daar pas over uitspreken als we uw dossier hebben bekeken. In geval van registratie bekijken we dossier per dossier of we een verzekeringsovereenkomst toestaan.

 • • Ik heb mijn contract opgezegd. Wanneer wordt mijn premie teruggestort?

  Maak u niet ongerust. Vanaf het ogenblik dat de maatschappij kennis heeft genomen van uw opzegging, ontvangt u binnen de twee weken de terugbetaling van de premies die u te veel hebt betaald.

 • • Mijn verzekeringsovereenkomst is opgezegd door de verzekeringsmaatschappij na een laattijdige betaling. Hoe kan ik mijn contract opnieuw activeren?

  Als uw contract is stopgezet wegens wanbetaling en u wilt het opnieuw activeren, raden we u aan contact op te nemen met uw makelaar of uw online adviseur. Die zal u graag uitleggen hoe de procedure verloopt om uw contract te heropenen.

 • • Ik heb online een contract afgesloten. Hoe weet ik op welke datum mijn contract van kracht wordt?

  Dat is heel eenvoudig. U bent verzekerd hetzij vanaf het ogenblik dat u uw eerste premie hebt betaald, hetzij vanaf de datum van uw voorkeur die u hebt opgegeven toen het contract werd opgesteld. Sowieso moet u aan de aanvaardingscriteria voldoen voor een contract geldig kan zijn.

 • • Ik heb geen bericht ontvangen dat ik mijn premie moet betalen. Wat moet ik nu doen?

  Als u geen betalingsuitnodiging voor uw verzekeringsovereenkomst hebt ontvangen, neem dan contact op met uw Generali-tussenpersoon.

 • • Ik heb recht op een terugbetaling, maar ik heb nog niets ontvangen. Wat moet ik doen?

  Als u nog steeds wacht op de terugbetaling van een bedrag dat u toekomt, controleer dan even of u ons uw juiste rekeningnummer hebt bezorgd en of u het nummer van uw verzekeringsovereenkomst hebt vermeld. Normaliter betalen wij u binnen de 14 dagen terug.

 • • Ik ontvang aanmaningen voor mijn verzekering, maar ik heb nooit een betalingsuitnodiging gekregen.

  Maak u geen zorgen. Als u aanmaningen ontvangt terwijl u nooit een betalingsuitnodiging hebt gekregen om uw verzekeringsovereenkomst te betalen, gelieve dan even contact op te nemen met uw tussenpersoon.

 • • Ik wil veranderen van verzekeringsmaatschappij. Wat moet ik nu doen?

  Niet zoveel, eigenlijk. Om te veranderen van verzekeringsmaatschappij hoeft u alleen maar uw Auto- of Brandverzekering op te zeggen bij uw huidige maatschappij. Dat doet u door uw maatschappij een aangetekende brief te sturen ten laatste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag van uw contract. Als u zich laat verzekeren bij een andere maatschappij, al dan niet via een makelaar, is het mogelijk dat zij uw oude verzekering voor u zullen opzeggen.

 • • Mijn contract is geannuleerd. Wanneer ontvang ik de terugbetaling?

  Het bedrag dat u moet terugkrijgen wordt uitbetaald uiterlijk op de eerste dinsdag na de twee weken die volgen op de datum van de uitgifte van het terugbetalingsdocument.

 • • Ik wacht op mijn terugbetaling na een schadegeval, maar ik heb nog altijd niets ontvangen. Wat moet ik doen?

  Wij maken er een erezaak van om schadegevallen zo snel mogelijk af te handelen. Als u uw terugbetaling nog niet hebt ontvangen, raden we u aan om rechtstreeks contact op te nemen met uw schadebeheerder. U vindt zijn/haar naam op de communicatie die u van de verzekeringsmaatschappij hebt ontvangen met betrekking tot dit schadegeval. Hij/zij zal u meer kunnen vertellen over de stand van zaken van uw dossier. Zorg dat u uw contractnummer of de referentie van het schadegeval bij de hand hebt.

 • • Waarom is mijn verzekeringspremie gestegen?

  Dat is heel normaal. Dit jaar is de premie van al onze Auto- en Brandverzekeringen gestegen. Bovendien is het mogelijk dat uw premie is aangepast naar aanleiding van een ongeval dat u het afgelopen jaar hebt gehad en waaraan u schuld had.

 • • Kan ik online een offerte aanvragen voor een eerste verzekering?

  Helaas niet. Als u online een offerte aanvraagt, zult u geen gedetailleerde prijsopgave ontvangen. Als u wilt weten hoeveel de premie zal bedragen van een toekomstige Auto- of Brandverzekering, neem dan contact op met een makelaar. Die zal u graag verderhelpen. Op onze website behandelen we alleen overnames.

 • • Kan ik zelf kiezen vanaf welke datum mijn verzekering begint te lopen?

  Ja en nee. Als het gaat om een nieuwe verzekeringsovereenkomst kunt u inderdaad zelf kiezen vanaf wanneer u verzekerd bent. Hebt u al een contract, dan kunt u zich opnieuw laten verzekeren op de jaarlijkse vervaldag op voorwaarde dat u uw oude verzekering correct hebt opgezegd.

 • • Kan ik mijn betalingsuitnodiging via e-mail ontvangen?

  Nee, helaas niet. Opdat u over een officieel document zou beschikken worden de betalingsuitnodigingen automatisch per post verstuurd.

 • • Vanaf welk moment ben ik daadwerkelijk gedekt door mijn verzekering?

  Uw verzekering begint te lopen vanaf de datum die vermeld staat op uw contract of zodra u uw premie hebt betaald, op voorwaarde dat u voldoet aan de aanvaardingscriteria.

 • • Wanneer ontvang ik mijn defintieve verzekeringsovereenkomst?

  Hoe en wanneer u uw contract ontvangt, hangt af van de manier waarop u uw verzekeringsovereenkomst hebt afgesloten. Als u online een Auto- of Brandverzekering afsluit, ontvangt u uw contract onmiddellijk via e-mail. In alle andere gevallen zorgt uw tussenpersoon hiervoor.

 • • Ik heb schade geleden. Wat moet ik doen?

  Als u schade hebt geleden aan uw auto of uw woning, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met uw tussenpersoon zodat u aangifte kunt doen bij de verzekeringsmaatschappij. U moet alle nodige documenten overhandigen wanneer uw dossier wordt geopend: een aanrijdingsformulier in geval van een verkeersongeval, eventuele foto's, een offerte voor de herstelling van de schade aan uw woning, enz. Vanaf dat moment regelen wij alles.

 • • Welke documenten moet ik opsturen na een schadegeval?

  Als er schade is aan uw voertuig, vul een aanrijdingsformulier in en stuur het ons op. Denkt u dat u uw juridische bijstandsverzekering nodig zult hebben, stuur dan ook het proces-verbaal of de Pro Justitia mee. Gaat het om schade aan uw woning (schade na een overstroming, storm, blikseminslag, brand, enz.), dan zullen we een offerte nodig hebben van een aannemer en foto's van de schade.

 • • Welke documenten moet ik opsturen om mijn verzekeringsovereenkomst te beëindigen?

  Om uw Auto- of Brandverzekering op te zeggen, stuurt u ons ten laatste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag van uw contract een aangetekende brief waarin u zegt welke verzekering u wilt stopzetten. Doet u dat niet, dan wordt uw verzekering automatisch met een jaar verlengd. Vergeet het niet!

 • • Ik wil een Autoverzekering afsluiten. Welke documenten moet ik opsturen?

  U moet enkele eenvoudige stappen doorlopen. Wanneer u een Autoverzekering afsluit, stuurt u ons een kopie van uw identiteitskaart, een kopie van uw rijbewijs en het schadeattest. Dat laatste geeft ons een overzicht van uw schadeverleden. Wanneer u een Brandverzekering afsluit, hoeft u ons geen enkel document te bezorgen.

 • • Wie kan mij vertellen wat de stand van zaken van mijn schadedossier is?

  Als u wilt weten hoever uw schadedossier gevorderd is, kunt u rechtstreeks contact opnemen met uw schadebeheerder. U vindt zijn/haar contactgegevens op het document dat u hebt ontvangen toen uw schadedossier is geopend. U kunt zich uiteraard ook wenden tot uw makelaar.

 • • Ik heb een schadegeval aangegeven, maar ik zou uiteindelijk toch graag de herstelling zelf betalen. Wordt dat schadegeval dan alsnog opgenomen in mijn schadeattest?

  Nee. Als u een schadegeval hebt aangegeven, maar u wenst die herstellingen toch zelf te laten uitvoeren, dan moet u de verzekeringsmaatschappij daarvan binnen de 24 uur na de aangifte op de hoogte brengen. Alleen dan zal het schadegeval niet worden vermeld op uw schadeattest.

Online autoverzekering

 • • In welke gevallen moet ik de franchise betalen?

  Hebt u een Autoverzekering, dan zullen wij u vragen het franchisebedrag te betalen bij schadegevallen waarvoor u verantwoordelijk bent, bij schadegevallen zonder tegenpartij, maar ook in geval van vandalisme of vluchtmisdrijf. Als we tijdens de procedure de identiteit kunnen achterhalen van de tegenpartij die verantwoordelijk is voor het schadegeval beschikt u uiteraard over de mogelijkheid om het reeds betaalde franchisebedrag te recupereren. Als u geen schuld hebt aan het schadegeval betaalt u geen franchise.

 • • Wanneer ontvang ik mijn groene kaart?

  Uw groene kaart wordt u automatisch met de post toegestuurd zodra we de betaling van de eerste premie voor uw Autoverzekering hebben ontvangen. Veilige reis!

 • • Vervangwagen - Wie kan daarvan gebruikmaken en hoelang?

  "Er kunnen zich twee situaties voordoen:

  • u bent gedekt door een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering (BA). U kunt gedurende 10 dagen gebruikmaken van een vervangwagen als u een beroep hebt gedaan op de pechverhelpingsdienst van Europ Assistance en als uw eigen wagen gedurende meer dan 24 uur vanaf het ogenblik van het ongeval niet beschikbaar is.
  • u bent gedekt door een gedeeltelijke of volledige omniumverzekering. Als u uw auto naar een erkende garage brengt of laat brengen, beschikt u gedurende de hele periode van de herstelling over een vervangwagen, vanaf het ogenblik dat uw auto bij die garage is achtergelaten. Heeft de garage geen vervangwagen beschikbaar, dan zal Europ Assistance er u een lenen gedurende 10 dagen, in afwachting dat er in uw erkende garage een vervangwagen vrijkomt. Kortom, uw mobiliteit is op elk moment gegarandeerd."
 • • Hoe moet ik mijn voertuig inschrijven?

  Contacteer uw tussenpersoon, die graag het nodige doet voor de inschrijving van uw voertuig.

 • • Hoe weet ik of ik verantwoordelijk ben voor een schadegeval?

  Maak u geen zorgen. Na een ongeval waarbij een ander voertuig betrokken is, moet u een aanrijdingsformulier invullen. Als de partijen niet akkoord gaan over wie schuld treft, zal een expert de schade bekijken en een beslissing nemen. U wordt via uw makelaar of uw schadedossierbeheerder op de hoogte gebracht van zijn beslissing.

 • • Welke criteria hebben een impact op mijn verzekeringspremie?

  Er zijn verschillende factoren die het bedrag van de verzekeringspremie voor uw Autoverzekering bepalen: uw leeftijd, de datum waarop u uw rijbewijs hebt gehaald, uw postcode, het vermogen van uw voertuig, het bouwjaar van het voertuig, uw garanties en uw schadeverleden.

 • • Hoe snel komt de expert langs wanneer ik een ongeval heb gehad?

  Daar kunnen we geen vaste termijn op plakken. Na een schadegeval zal de schadedossierbeheerder van uw verzekeringsmaatschappij contact opnemen met een expert met de vraag om een expertise uit te voeren. Er wordt een afspraak vastgelegd tussen de expert en de verzekerde of de garagehouder. De termijn verschilt dus van geval tot geval. Enkele toelichtingen: wanneer zich een ongeval heeft voorgedaan waarbij twee gemotoriseerde voertuigen zijn betrokken en de twee partijen hebben een aanrijdingsformulier ingevuld waarop ze aangeven dat ze akkoord gaan over de toedracht van de feiten, en de twee partijen hebben een BA-verzekering, dan gebeurt de expertise door de garagehouder indien die erkend is. Is aan deze voorwaarden niet voldaan, dan zal de maatschappij een expert mandateren zodra de schadedossierbeheerder een dossier heeft opgestart. Voor (gedeeltelijke) omniumgaranties wordt automatisch een verzoek gestuurd naar de expert, die doorgaans binnen de 48 uur langskomt; de klant kan ook telefonisch een afspraak vastleggen met hem.

 • • Moet ik wachten op mijn groene kaart voor ik met mijn voertuig de weg op mag?

  "Ja, als u zich op de openbare weg wilt begeven, moet u uw groene kaart bij zich hebben. Dat is namelijk het bewijs dat uw auto is verzekerd. De verzekeringsmaatschappij stuurt dit verzekeringsbewijs op zodra uw verzekeringspremie is betaald. De groene kaart bevat de volgende informatie:

  • de maatschappij waarbij het voertuig verzekerd is,
  • de landen waarin de verzekering geldig is,
  • de periode dat het voertuig verzekerd is.

  Als u betrokken bent in een ongeval, hebt u uw groene kaart nodig om het aanrijdingsformulier in te vullen. U moet dit document altijd aan boord van uw voertuig hebben. Vergeet het niet!"

 • • Ben ik verplicht om een schadegeval te melden?

  Ja, als u een aanrijdingsformulier hebt ingevuld samen met een andere partij, bent u verplicht het schadegeval aan te geven bij uw verzekeringsmaatschappij. Als u een ongeval veroorzaakt waarbij geen andere partij betrokken is, kunt u kiezen of u het schadegeval al dan niet aangeeft.

 • • Kan ik meerdere voertuigen op mijn naam verzekeren?

  Ja hoor, bij Generali kunt u meerdere voertuigen verzekeren op uw naam. U kunt natuurlijk maar één voertuig tegelijk besturen. Daarom moet u de namen en contactgegevens opgeven van de bestuurders die met de bijkomende voertuigen zullen rijden.

 • • Ik heb mijn nummerplaat laten schrappen toen ik mijn voertuig heb verkocht. Wat moet ik nu doen?

  Als u uw nummerplaat hebt laten schrappen nadat u uw voertuig hebt verkocht, mag u niet vergeten een kopie van het schrappingsattest aan uw adviseur te bezorgen zodat de verzekeringsgaranties kunnen worden stopgezet. Zo weet u zeker dat u met alles in orde bent.

 • • Ik heb mijn voertuig verkocht. Wat moet ik doen om mijn verzekeringsovereenkomst te annuleren?

  Dat is heel eenvoudig. Als u uw verzekeringsovereenkomst wilt opzeggen omdat u uw voertuig hebt verkocht, neem dan contact op met uw Generali-tussenpersoon of een van onze adviseurs op het nummer (02) 801 31 31 van maandag tot en met vrijdag van 9 uur tot 17 uur.

 • • Ik heb nog nooit een verzekering op mijn naam gehad. Kan ik mij bij Generali laten verzekeren?

  Jazeker. Het tarief dat u zult moeten betalen voor uw eerste autoverzekering hangt af van een aantal factoren. We raden u aan contact op te nemen met uw makelaar.

 • • Ik heb een ongeval gehad met mijn wagen en mij treft geen schuld. Moet ik de franchise aan de garage betalen?

  Als u een ongeval hebt gehad en het staat vast dat u geen schuld treft, dan vervalt de franchise. U moet die enkel betalen als u niet kunt bewijzen dat u geen schuld treft. Hebt u een omniumverzekering afgesloten, dan maakt het niet uit wie verantwoordelijk is voor het schadegeval. Wij betalen de factuur voor de herstelling rechtstreeks aan de erkende garagehouder (hier vindt u een lijst van alle erkende herstellers. Ter herinnering, de franchise is een bedrag dat niet wordt terugbetaald door de verzekeraar en dat u bijgevolg zelf moet betalen als u betrokken bent bij een schadegeval waarvoor u verantwoordelijk bent of als de schuldige partij onbekend is.

 • • Kan ik mijn motorfiets verzekeren bij Generali?

  Jazeker! Als uw hoofdvoertuig al verzekerd is bij Generali geniet u bovendien een korting op de premie voor de BA van uw motor. Is uw hoofdvoertuig bij een andere verzekeringsmaatschappij verzekerd? Neem dan contact op met een Generali-partner. Op deze link vindt u een makelaar die erkend is door Generali. Denk erom dat u in dat geval geen korting geniet op de premie van de BA voor uw motor.

 • • Kan ik mijn oldtimer verzekeren bij Generali?

  Ja, hoor. Als u voor uw hoofdvoertuig een Autoverzekering hebt bij Generali, kunnen we een tweede voertuig toevoegen aan uw polis zodat ook uw oldtimer verzekerd is. Als u nog geen autoverzekering bij Generali hebt en u uitsluitend uw oldtimer wilt verzekeren, dan raden we u aan contact op te nemen met een makelaar waarmee we samenwerken.

 • • Speelt het vermogen van mijn voertuig een rol voor mijn verzekeringsovereenkomst?

  Ja, het vermogen van uw voertuig en het bouwjaar zijn twee factoren die een invloed hebben op uw verzekeringspremie. Denk erom, als u nog geen 24 jaar bent en u rijdt met een voertuig van meer dan 70 kW, is het niet mogelijk om rechtstreeks online een verzekering af te sluiten. Aarzel niet om contact op te nemen met uw tussenpersoon.

 • • Kan ik een vrachtwagen laten verzekeren?

  Ja, hoor. U kunt bij Generali een verzekering afsluiten voor een vrachtwagen. Neem daarvoor rechtstreeks contact op met een makelaar die verzekeringen van Generali aanbiedt.

 • • Wanneer mag ik mijn voertuig naar de garage brengen als ik betrokken ben bij een schadegeval?

  Dat is heel eenvoudig. Als u een ongeval hebt gehad met uw wagen, moet u uw voertuig zo snel mogelijk naar een erkende garage brengen nadat u het schadegeval eerst hebt gemeld aan uw verzekeringsmaatschappij en contact hebt opgenomen met de schadebeheerder.

 • • Wanneer ontvang ik mijn groene kaart?

  Uw groene kaart wordt u automatisch met de post toegestuurd zodra we de betaling van de eerste premie voor uw Autoverzekering hebben ontvangen.

 • • Ik heb een ander voertuig gekocht. Welke stappen moet ik ondernemen om in orde te zijn met mijn verzekering?

  Dat is heel eenvoudig. Als u van voertuig verandert en uw verzekeringsovereenkomst wordt beheerd door een makelaar, dan raden we u aan om contact op te nemen met uw makelaar.

 • • Wat moet ik doen als ik met mijn wagen het slachtoffer ben van een vluchtmisdrijf?

  Dit is wat u moet doen: als u betrokken bent bij een auto-ongeval met vluchtmisdrijf, ga dan zo snel mogelijk naar het dichtstbijzijnde politiekantoor om aangifte te doen van het ongeval en de schade te laten vaststellen. Daarna geeft u de schade aan bij uw verzekeringsmaatschappij.

 • • Wat als ik een ongeval heb gehad en er geen aanrijdingsformulier is ingevuld?

  Als er geen aanrijdingsformulier is ingevuld moet u het schadegeval zonder uitzondering binnen de 24 uur aangeven aan uw verzekeringsmaatschappij. Bezorg hen alle informatie waarover u beschikt, ook het proces-verbaal van de politie. Dat is belangrijk voor een correct verloop van de procedure.

 • • Hanteert de verzekeringsmaatschappij bijzondere voorwaarden voor jonge bestuurders?

  Nee... en ja. Jonge bestuurders betalen een relatief hoge verzekeringspremie. Maar als de ouders verzekerd zijn bij dezelfde maatschappij kan de jonge bestuurder in aanmerking komen voor een korting. Daarom is het een goed idee om informatie in te winnen bij een Generali-makelaar. Hij/zij zal een offerte maken voor alle contracten samen: Autoverzekering, Brandverzekering, Familiale. Hier vindt u een overzicht van de makelaars.

 • • Wat als ik na een schadegeval geen erkende hersteller kies?

  "Als u uw wagen na een schadegeval niet laat herstellen bij een erkende garagehouder, moet u zelf bemiddelen tussen de garage en de maatschappij. Dat kan de procedure om uw kosten terugbetaald te krijgen vertragen. Wij raden u dat bijgevolg af. Er zijn trouwens verschillende voordelen verbonden aan een erkende hersteller: u kunt over een vervangwagen beschikken tijdens de duur van de herstelling, de reparaties worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst, en u geniet minstens 1 jaar garantie op de herstelling."

 • • Welke impact heeft een auto-ongeval op mijn bonus-malus?

  Het antwoord op die vraag is niet eenvoudig en vergt een extra woordje uitleg.

  Voor Autoverzekeringen geldt een zogenaamde toenameregeling. Dat wil zeggen dat we werken met graden en de graad waartoe u behoort, bepaalt hoeveel uw premie bedraagt. De graden gaan van 22 (het duurste tarief) tot graad -2 (het goedkoopste tarief).Hebt u een ongeval gehad waaraan u geen schuld hebt? Dan blijft uw bonus-malus gelijk. Hebt u een ongeval gehad waaraan u schuld hebt? Dan stijgt uw bonus-malus 4 graden. Als  u uw rijdbewijs sind 13 jaren in handen heb zonder ongeval in de 5 jaren dan belonen  wij uw voorzichtige rijgedrag. Als u dan toch eens een ongeval zou hebben waarvoor u verantwoordelijk bent, stijgt uw bonus-malus niet.

 • • Wat moet ik doen als ik een auto-ongeval heb gehad en de tegenpartij betwist dat zij schuld hebben aan het ongeval?

  Dat is heel eenvoudig. Zelfs als de tegenpartij weigert zijn schuld te erkennen, stuurt u ons uw verklaring met uw versie van de feiten. Het zijn de verzekeringsmaatschappijen die onder elkaar zullen uitmaken welke partij verantwoordelijk is.

 • • Welke gegevens heeft een verzekeringsmaatschappij nodig om een offerte te kunnen berekenen?

  Als u een offerte aanvraagt voor een Autoverzekering, online, zorgt dat u de volgende gegevens bij de hand hebt: het model van uw voertuig, het bouwjaar en het vermogen. U moet ook kunnen aantonen hoeveel ongevallen u de afgelopen 5 jaar hebt gehad waaraan u schuld hebt, hoe oud u bent en in welk jaar u uw rijbewijs hebt behaald. Hebt u interesse in een (gedeeltelijke) omniumverzekering, dan hebben we ook de cataloguswaarde van uw voertuig, zonder btw en eventuele kortingen, nodig.

 • • Als een andere bestuurder een ongeval veroorzaakt met mijn voertuig, heeft dat een invloed op mijn bonus-malus?

  Helaas wel. Wanneer u uw voertuig verzekert, staat op de verzekeringsovereenkomst de naam van de hoofdbestuurder vermeld. Het is zijn bonus-malus die omhoog zal gaan wanneer dat voertuig betrokken is bij een ongeval. Leen uw voertuig daarom niet zomaar aan eender wie uit.

 • • Krijg ik de kosten van de pechverhelping vergoed wanneer mijn auto betrokken was bij een ongeval?

  Ja, als Europ Assistance u heeft geholpen na een ongeval, dan betaalt de verzekeringsmaatschappij uw kosten terug. Daarover hoeft u zich zeker geen zorgen te maken. Als een andere pechverhelpingsdienst ter plaatse is gekomen, stuur de factuur daarvan naar Generali.

 • • Na mijn auto-ongeval heeft de politie een proces-verbaal opgesteld, maar dat heb ik nog niet ontvangen. Kunt u alvast beginnen mijn dossier te behandelen?

  Nee, helaas niet. Als de politie na een ongeval een proces-verbaal heeft opgesteld en de verzekeringsmaatschappij heeft een schadedossier geopend, dan zal de afhandeling van dat dossier een stuk efficiënter verlopen als we over dat proces-verbaal beschikken. Stuur het ons meteen op zodra u het hebt ontvangen.

Online brandverzekering

 • • In geval van een probleem (glasbreuk, waterschade...), hoe bescherm ik mijn woning in afwachting van een expert?

  Geen zorgen. In uw Brandverzekering is een Home Assistance inbegrepen. Lijdt u schade? Neem contact op met Europ Assistance en een van onze adviseurs zal u uitleggen wat u moet doen om uw woning te beschermen.

 • • Huurder of eigenaar - Hoe word ik schadeloosgesteld?

  Dat is heel eenvoudig. In geval van schade aan een pand waarvan u de eigenaar bent, is het gebouw verzekerd voor de nieuwwaarde, verminderd met de franchise en op voorwaarde dat in het contract het juiste aantal ruimtes is opgegeven. Huurt u het pand, dan bent u verzekerd voor de reële waarde, verminderd met de franchise.

 • • Ik heb mijn huis verkocht en ik verhuis. Wat moet ik doen met mijn verzekeringsovereenkomst?

  Laat Generali per mail of aangetekende brief weten dat u uw woning verkoopt en/of dat u verhuist. Er zal een aanhangsel bij uw contract worden gevoegd waarin staat dat u verzekerd bent voor uw nieuwe woning, ongeacht of u daarvan huurder of eigenaar bent. Afhankelijk van de waarde van het nieuwe pand kan het bedrag van uw premie worden aangepast.

 • • Ik verhuis uit mijn huurwoning en ik wil mijn verzekeringsovereenkomst opzeggen. Wat moet ik doen?

  Als uw nieuwe woonplaats zich in België bevindt, stuur ons dan drie maanden voor de vervaldatum van uw verzekeringsovereenkomst een opzeggingsbrief. Vertrekt u naar het buitenland, stuur ons dan het bewijs dat u zich hebt uitgeschreven uit uw gemeente. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar.

 • • Ik ben huurder. Welke brandverzekering moet ik afsluiten?

  Wanneer u een huurder bent, moet u een verzekering hebben die uw burgerlijke aansprakelijkheid als huurder dekt zodat het appartement of het huis dat u huurt, verzekerd is. In sommige gevallen is de BA huurder inbegrepen in de huur die u betaalt. Breng dit zeker ter sprake wanneer u onderhandelt met de eigenaar.

Generali.be maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie beleid. Ik aanvaard dat mijn gegevens en informatie gebruikt worden om de presentatie van de website te verbeteren en de navigatie te optimaliserenMeer infoXSluiten