Bent u zelfstandige?

Denk vandaag aan uw pensioen van morgen dankzij het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen).

 • Algemeen

  Bent u uw eigen baas? Dan dient u vanaf vandaag aan uw pensioen van morgen te denken. Ook al lijkt dit project nog veraf, toch is het belangrijk om nu voorzorgen te nemen. Dankzij Generali kunt u vanaf vandaag onaangename verrassingen vermijden. Het is onmogelijk om vandaag te zeggen hoeveel uw wettelijk pensioen als zelfstandige zal bedragen. Maar men weet wel dat het verschil tussen uw huidige inkomen en het bedrag van uw wettelijk pensioen groot kan zijn. Als zelfstandige kunt u een pensioenkapitaal opbouwen, uw fiscaal voordeel maximaliseren en extra waarborgen voorzien in geval van arbeidsongeschiktheid of overlijden die niet alleen uzelf als bedrijfsleider maar ook uw naasten beschermen.

  Neem nu het initiatief zodat u morgen uw levensstandaard kunt behouden. Na jaren hard werken als zelfstandige verdient u een pensioen dat overeenstemt met het werk dat u gedurende uw lange professionele activiteit hebt verricht.

  Neem vanaf vandaag uw voorzorgen en denk aan uw toekomst:

  Wat is het VAPZ Genibizz Protection & Pension?

  Genibizz Protection & Pension: hoe werkt het? 

  Als natuurlijke persoon betaalt u minder belastingen omdat uw volledige premie als aftrekbare beroepskosten in mindering wordt gebracht.

  U geniet een fiscaal en sociaal voordeel 

  Hoe?

  • Als natuurlijke persoon betaalt u minder belastingen omdat uw volledige premie als aftrekbare beroepskosten in mindering wordt gebracht.
  • U betaalt minder sociale lasten omdat uw referentie-inkomsten (d.w.z netto belastbaar inkomen) die als basis dienen voor de berekening van de sociale bijdragen, minder hoog zullen zijn.

  Combineer als zelfstandige Genibizz Protection & Pension in het kader van een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) met de andere beleggingsverzekeringen of spaaroplossingen. Zo hebt u de oplossing op maat die u een optimaal fiscaal voordeel biedt. Kiest u bovendien voor een zeker aantal bijkomende waarborgen, dan kan deze combinatie extra gemoedsrust bieden voor u en uw naasten.

  Kortom, Genibizz Protection & Pension is een verzekering met met kapitaalsgarantie en fiscaal voordeel.

  Genibizz Protection & Pension is een spaaroplossing met kapitaalsgarantie. Naast de kapitaalsgarantie biedt deze oplossing een gewaarborgde jaarlijkse rentevoet en mogelijk een extra winstdeling. Het kapitaal bij leven wordt uitbetaald vanaf het ogenblik dat u met wettelijk (vervroegd) pensioen gaat. U kunt eveneens uw contract afkopen vanaf het ogenblik dat uw wettelijk (vervroegd) pensioen van start kan gaan. De storting van uw premies maakt het mogelijk om voor uw pensioen te sparen en tegelijkertijd fiscaal voordeel op uw personenbelasting én een vermindering van uw sociale bijdragen te genieten.

  Wat is Genibizz Protection & Pension?

  Genibizz Protection & Pension VAPZ is een spaaroplossing op lange termijn waarbij het behoud van het spaarbedrag primordiaal is. Naast de kapitaalsgarantie biedt deze oplossing een gegarandeerd jaarlijks rendement en mogelijk een extra winstdeling. Bovendien maken uw premies het mogelijk om een fiscaal voordeel te genieten via uw personenbelasting.

  Waarom sparen met het Genibizz Protection & Pension? 

  1. Sparen in alle veiligheid

   Genibizz Protection & Pension staat garant voor de veiligheid van uw spaargeld. U bent zeker dat u op het einde uw spaartegoed recupereert. Met Genibizz Protection & Pension kunt u op beide oren slapen.

  2. Sparen om van een potentieel mooi rendement te genieten

   Bovenop de kapitaalsgarantie bent u ook zeker van een gewaarborgde rentvoet, die vandaag 0,01% op jaarbasis bedraagt. Deze rentevoet is van toepassing zodra de premie op de rekening van Generali wordt gestort en blijft gewaarborgd tot het einde van het contract. Bovenop deze garantie kan een winstdeling worden toegevoegd.

  3. Fiscaal en sociaal voordeel

   De premies die u voor het pensioenluik van uw Genibizz Protection & Pension-plan stort, zijn vrijgesteld van de taks op verzekeringspremies en zijn aftrekbaar binnen de beperkingen van het wettelijk maximum. 

   Uw stortingen worden eveneens in mindering gebracht van uw verplichte sociale bijdragen. Het pensioenkapitaal dat u op het einde ontvangt, is onderworpen aan een voordelige belasting (systeem van de omzetting in fictieve rente). Voor meer informatie hierover vragen wij u contact op te nemen met uw tussenpersoon.

  4. Bescherm uzelf en uw naasten

   Met Genibizz Protection & Pension kunt u zich eveneens voor extra waarborgen inschrijven. Bent u voor (on)bepaalde tijd arbeidsongeschikt? Dan beschermen wij u tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid binnen de dekking die u hebt gekozen. Mocht u om gezondheidsredenen uw vaste beroepskosten niet kunnen betalen, dan neemt Generali deze voor haar rekening gedurende een periode van maximaal 2 jaar tegen een bedrag dat u vooraf hebt bepaald.

  Welk rendement heeft Genibizz Protection & Pension de voorbije jaren behaald?

  Het verleden bewijst dat onze aanpak loont: de rendementen van Genibizz Protection & Pension behoren de laatste jaren tot de top van de markt. Zelfs in de grootste crisisjaren werd een positief rendement behaald!  

  Genibizz Protection & Pension

  2011
  2012
  2013
  2014
  2015
  2016
  3,25 %
  3,00 %
  3,10 %
  3,10 %
  3,10 %
  2,10 %
  Nettorendement (eventuele winstdeling inbegrepen)

  Opgelet: de rendementen uit het verleden zijn geen waarborg voor de toekomst.

 • Details

  Bescherm uzelf en uw naasten

  Het sociale vangnet voor zelfstandigen is beperkt en de uitkeringen worden berekend op basis van een inkomensplafond. Daarom is het belangrijk dat u zichzelf en uw naasten tegen onvoorziene omstandigheden beschermt. Met Genibizz Protection & Pension kunt u zich op verschillende manieren tegen inkomensverlies beschermen.

  • Dekking tegen inkomensverlies ten gevolge van arbeidsongeschiktheid

   Bent u voor (on)bepaalde tijd arbeidsongeschikt? Dan beschermen wij u tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid binnen de dekking die u hebt gekozen. 

   U hebt de keuze tussen een verzekering die tussenkomt bij ziekte en ongeval of een oplossing die enkel tussenkomt bij een ongeval. U kunt zelf de periode van de rente-uitkeringen bepalen: lange duur of maximaal 2 jaar. Deze dekking kan tot maximum 65 jaar worden gebruikt.

  • Dekking van de vaste beroepskosten gedurende maximaal 2 jaar

   Kunt u om gezondheidsredenen een tijd niet werken? Dan betalen wij uw vaste beroepskosten gedurende een periode van maximaal 2 jaar. U bepaalt zelf de premie die Generali ten laste neemt.

   U hebt de keuze tussen een verzekering die tussenkomt bij ziekte en ongeval of een oplossing die enkel tussenkomt bij een ongeval.

  • Dekking bij overlijden door een ongeval en totale en definitieve invaliditeit bij een ongeval

   Deze dekking gaat een stap verder en beschermt u niet enkel bij overlijden, maar komt ook tussen bij een totale en definitieve invaliditeit bij ongeval.

  • Rente bij ernstige ziekte (waaronder hartaanval en kanker)

   U ontvangt gedurende een jaar de uitkering van een rente.

   
  Vrij Aanvullend pensioen voor Zelfstandigen
  Principe
  Als particulier voor uw pensioen sparen en tegelijkertijd genieten van een belastingsvoordeel
  Voor wie
  • Zelfstandigen in hoofdberoep
  • Zelfstandigen in bijberoep met een geplafonneerd inkomen
  • Meewerkende echtgenoot
  Maximumpremie 2017
  € 3127,24
  Fiscaal voordeel
  Belastingsvoordeel in uw personenbelasting en via uw sociale bijdragen.
 • FAQ

  VAPZ: Tot wie richt Genibizz Protection & Pension zich?

  De verzekering richt zich tot zelfstandigen die op lange termijn in absolute zekerheid voor hun pensioen wensen te sparen én tegelijkertijd van een fiscaal voordeel willen genieten.

  Waaruit bestaat de eventuele winstdeling?

  De winstdeling is een bijkomend rendement dat door Generali wordt toegekend en noch gegarandeerd, noch verplicht is en aan de gegarandeerde rentevoet wordt toegevoegd.

  In functie van de prestaties van Generali Belgium kan een eventuele winstdeling worden toegekend indien de uitgevoerde stortingen in het jaar hoger of gelijk zijn aan 500 euro of wanneer het samengestelde spaarbedrag op 31 december hoger of gelijk is aan 12.500 euro.

  Dit eventueel bijkomend rendement wordt bepaald door de Algemene Vergadering van Generali Belgium en kan jaarlijks worden toegekend in functie van de resultaten van de maatschappij.

  Geldt er een bepaalde heffing of belasting op Genibizz Protection & Pension VAPZ?

  De premies die worden gestort voor het pensioenluik in het kader van een VAPZ zijn aftrekbaar van uw beroepsinkomen dat in de drie voorgaande jaren werd gerevaloriseerd en doen bijgevolg uw belastbaar inkomen dalen. U geniet een dubbel voordeel aangezien u minder wordt belast en tegelijkertijd minder sociale lasten moet betalen.

  Het pensioenkapitaal dat u op het einde ontvangt, is onderworpen aan een voordelige belasting (systeem van de omzetting in fictieve rente).

  Wat gebeurt er bij overlijden?

  Indien u overlijdt voor het aflopen van het contract, verbinden we er ons toe aan de begunstigden de waarde van het contract uit te keren. Daarnaast kan er, indien hier bij aanvang voor is gekozen, een extra overlijdenskapitaal worden uitgekeerd.

  Is het mogelijk een voorschot van het spaarbedrag op te vragen?

  Wenst u een onroerend goed aan te kopen of een eigen pand te renoveren dat een belastbaar inkomen genereert en in de EU is gelegen? Dan kunt u (onder voorwaarden) een voorschot van uw VAPZ-verzekeringspolis opvragen.

  Is uw spaargeld bij Generali in veilige handen?

  Uw spaargeld is in veilige handen: Generali Belgium behoort tot een van de meest solide verzekeringsgroepen ter wereld. We beheren ongeveer 500 miljard euro aan premies van onze klanten. Een stevige basis om op te bouwen.

Genibizz Protection & Pension in het kort:

Kapitaalsgarantie
Een gegarandeerde rentevoet
Bijkomende jaarlijkse winstdeling (niet-gegarandeerd)
Fiscaal voordeel voor uw onderneming
Bescherming van u en uw naasten
Voorschot aan 0% voor de aankoop van een onroerend goed
 • U bent zelfstandige en u wenst te sparen om uw fiscaal voordeel te optimaliseren.

  Spaar voor uw pensioen via beperkte maandelijkse stortingen die u een pensioenkapitaal garanderen.

  Self Life Dynamico Pensioensparen, met regelmatige stortingen vanaf € 37,50Meer weten »
  Self Life Dynamico Langetermijsparen, met regelmatige stortingen vanaf € 37,50Meer weten »

 • U bent bereid om een zeker risico te nemen en wilt het potentieel rendement van uw belegging activeren.

  Beleggen om een kapitaal voor uw pensioen op te bouwen.

  Profilife Pensioensparen met regelmatige stortingen vanaf € 37,50Meer weten »
  Profilife Langetermijsparen, met regelmatige stortingen vanaf € 37,50Meer weten »

Zoek een makelaar

 

De fiscale behandeling wordt toegepast in overeenstemming met de van kracht zijnde wetgeving en kan later worden gewijzigd.

De winstdeling is een bijkomend rendement dat noch gegarandeerd, noch verplicht is en dat aan de gegarandeerde rentevoet wordt toegevoegd. Dit eventueel bijkomend rendement wordt bepaald door beslissing van de Algemene Vergadering en kan jaarlijks worden toegekend in functie van de resultaten van de maatschappij.

Elke klacht in verband met dit document kan aan de maatschappij worden voorgelegd: Generali Belgium - Dienst Beheer Klachten - Louizalaan 149, 1050 Brussel beheer.klachten@generali.be; Per telefoon: 02/403 81 56 - Per fax: 02/403 86 53 ) of aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûsquare 35 – 1000 Brussel ( fax 02/ 547 59 75 ).

Generali.be maakt gebruik van cookies om uw gebruikservaring te optimaliseren. Door verder te surfen gaat u akkoord met ons cookie beleid. Ik aanvaard dat mijn gegevens en informatie gebruikt worden om de presentatie van de website te verbeteren en de navigatie te optimaliserenMeer infoXSluiten